Database > Object > Teilverschiebung

Teilverschiebung

work
Herbert Hofer: Teilverschiebung. 2004
Creator
Year / Date

2004

Note

technische Angaben: Gipsabguss

 

     

last modified at 02.03.2007

Art and Research Database - Angewandte/basis wien